Молитвенное правило амвросия оптинского

Сайт создан по благословению настоятеля храма Преображения Господня на Песках протоиерея Александра Турикова

Молитвослов

Молитвенное правило преподобного Амвросия Оптинского

Преподобный старец Амвросий Оптинский предлагал обращающимся к нему в самых различных скорбях и напастях особые краткие молитвенные правила, посильные для каждого христианина. Старец по своему опыту знал, как действуют эти молитвы, как укрепляют ослабевший дух человека, как разоряются вражьи наветы, если эти молитвы читать с верой и упованием на всемогущую помощь Божию. Мы приводим здесь эти правила, составленные из псалмов Давидовых, вместе с отрывками из писем преподобного Амвросия.

Из писем преподобного Амвросия Оптинского:
Надейся на милость и помощь Божию и веруй, что силен Господь избавить тебя от всех козней человеческих и вражеских. Сказано в псалмах: “Господь разоряет советы языков и отметает мысли людей; совет же Господень пребывает во век”.
Выписываю тебе псалмы, которыми молился святой Давид, когда был в гонении от врагов: 3-й, 53-й, 58-й, 142-й. Выбери из этих псалмов приличные для тебя слова и почасту прочитывай их, обращаясь к Богу с верою и смирением. А когда будет бороть тебя уныние или томить душу безотчетная скорбь — прочитывай 101-й псалом.
Псалом 3
1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́.
2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя,
3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́.
4 Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́.
5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́.
6 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
7 Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя.
8 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́.
9 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Псалом 53
1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Дави́ду, 2 внегда́ приити́ Зифе́ем, и рещи́ Сау́лови: не се́ ли Дави́д скры́ся в нас?
3 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми.
4 Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.
5 Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю.
6 Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й.
7 Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их.
8 Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди,
9 я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.
Псалом 58
1 В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние,
внегда́ посла́ Сау́л, и стреже́ дом его́, е́же умертви́ти его́.
2 Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.
3 Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя.
4 Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди.
5 Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь.
6 И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние.
7 Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град.
8 Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша?
9 И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки.
10 Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́.
11 Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х.
12 Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди.
13 Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не.
14 Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́.
15 Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град.
16 Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут.
17 Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́.
18 Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.
Псалом 142
Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сын его́.
1 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й
2 и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й.
3 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка.
4 И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.
5 Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся.
6 Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́.
7 Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров.
8 Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́.
9 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х.
10 Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
11 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.
12 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Псалом 101
1 Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.
2 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.
3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя.
4 Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой.
6 От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й.
7 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи.
8 Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде.
9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся.
10 Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х.
11 От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́.
12 Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х.
13 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род.
14 Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя.
15 Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят.
16 И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́.
17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й.
18 Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их.
19 Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода.
20 Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́,
21 услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных,
22 возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме.
23 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви.
24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми.
25 Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́.
26 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́.
27 Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся.
28 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Из писем преподобного Амвросия Оптинского:
Письмо твое получил, но на второй неделе поста не успел ответа тебе написать, вот и третия неделя уже приходит к концу. Опять скажу тебе, что, по моему мнению, нужно еще подождать и потерпеть, пока воздействует промыслительная сила Божия, разоряющая неправильные советы и отметающая мысли людей неблагонамеренных; так как один совет Божий пребывает вовеки. Чтобы в твоем положении получить милость и помощь Божию, читай ежедневно псалом 36-й: “Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие” . И хорошо бы этот псалом читать по слову святого Давида — вечер, утро и полудне. И еще два псалма — “Господь просвещение” и “Живый в помощи”. Ежели во имя Святой Троицы будешь исправно читать эти псалмы ежедневно по три раза со смирением и усердием, предавая себя всеблагому Промыслу Божию, тогда изведет, точию повинися Господеви и умоли Его. Полезно также читать псалом — “Терпя, потерпех Господа и внят ми”. Не вотще сказано в Святом Писании, что многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное, ради получения которого и поступили мы в монастырь.
Псалом 36
Псало́м Дави́ду.
1 Не ревну́й лука́внующым, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние.
2 Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, и я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т.
3 Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́.
4 Наслади́ся Го́сподеви, и даст ти проше́ния се́рдца Твоего́.
5 Откры́й ко Го́споду путь твой и упова́й на Него́, и Той сотвори́т:
6 и изведе́т, я́ко свет, пра́вду твою́ и судьбу́ твою́, я́ко полу́дне.
7 Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его́. Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м, челове́ку, творя́щему законопреступле́ние.
8 Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й е́же лука́вновати.
9 Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю.
10 И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника, и взы́щеши ме́сто eго́, и не обря́щеши.
11 Кро́тцыи же насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́жестве ми́ра.
12 Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет нань зубы́ свои́ми.
13 Госпо́дь же посмее́тся eму́, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет день eго́.
14 Мечь извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем.
15 Мечь их да вни́дет в сердца́ их, и лу́цы их да сокруша́тся.
16 Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га.
17 Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь.
18 Весть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние их в век бу́дет.
19 Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех гла́да насы́тятся, я́ко гре́шницы поги́бнут.
20 Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша.
21 Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный же ще́дрит и дае́т.
22 Я́ко благословя́щии Его́ насле́дят зе́млю, клену́щии же Его́ потребя́тся.
23 От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ eго́ восхо́щет зело́.
24 Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку eго́.
25 Юне́йший бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мени eго́ прося́ща хле́бы.
26 Весь день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя eго́ во благослове́ние бу́дет.
27 Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка.
28 Я́ко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит преподо́бных Свои́х, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся.
29 Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней.
30 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к eго́ возглаго́лет суд.
31 Зако́н Бо́га eго́ в се́рдце eго́, и не за́пнутся стопы́ eго́.
32 Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и и́щет е́же умертви́ти eго́.
33 Госпо́дь же не оста́вит eго́ в руку́ eго́, ниже́ осу́дит eго́, егда́ су́дит eму́.
34 Потерпи́ Го́спода и сохрани́ путь Его́, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися гре́шником у́зриши.
35 Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры Лива́нския.
36 И ми́мо идо́х, и се не бе́, и взыска́х eго́, и не обре́теся ме́сто eго́.
37 Храни́ незло́бие и виждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну.
38 Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся.
39 Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби.
40 И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, и изме́т их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него́.
Псалом 26
Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.
1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?
2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша.
3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю.
4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́.
5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя.
6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви.
7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя.
8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой.
10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя.
11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди.
12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́.
13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х.
14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.
Псалом 90
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей.
1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.
2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
3 Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна,
4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.
5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни,
6 от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
7 Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится,
8 оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши.
9 Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.
10 Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́,
11 я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.
12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́,
13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.
14 Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
15 Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́,
16 долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Псалом 39
1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.
2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.
3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́,
4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода.
5 Блаже́н муж, eму́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние eго́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная.
6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́.
7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́.
8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне:
9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́.
10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́.
11 Пра́вду Твою́ не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех, не скрых ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га.
12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя.
13 Я́ко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя.
14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́.
15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́ изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я.
16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже.
17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́.
18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду!..

Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для авторов

Должник 2: литературный дневник

«…цель слова не в том, чтобы разъяснить…, но чтобы … воспеть, ибо только так можно выразить невыразимое словом….» Потому, «если и весьма малое количество поэтов может заслужить имя богословов, то все истинные богословы суть поэты…» Дионисий Ареопагит
http://www.poetica.ru/text.php?t=258
**
http://www.isihazm.ru/?id=894
Псалтирь › Кафисма 19
Псалом 142
Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.
Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.(Книга премудрости Соломона 1:11,12)
http://www.molitvoslov.com/text493.htm
*
Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди милостивым Покровителем, да Твоею помощию сохранится Тобою же установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества и предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, Милосердный, на рабов Твоих сих Андрея и Ксению, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки.

Перед светлой иконой Марии,
На коленях, в руке со свечой,
В Церкви девушка тихо молилась
О надежде, простой и земной.
Богородицу дева просила.
И глаза застилала слеза,
Я прошу, подари же мне сына,
Чтобы смысл моя жизнь обрела.
Чтобы был мой сыночек похожий
На любимого мною мужчину,
И улыбка на лицах прохожих
Появлялась совсем без причины.
Я хочу, чтобы ручки родные,
Потянулись ко мне, обнимая,
И кудряшки его золотые
Каждый день мне лицо щекотали.
Я хочу по утру просыпаться
От беспечного смеха сынишки
И опять в сотый раз удивляться,
Что короткими стали штанишки.
Уронить на пол банку с вареньем,
Открывая оконную раму,
Потому, что услышу с волнением,
Как однажды он скажет мне МАМА.
Перед светлой иконой, как прежде,
Богородицу дева просила,
Все шептав в бесконечной надежде:
Я прошу, подари же мне сына.
**
Мелодия для шарманки (забыто ? — «Играй, играй, щарманка, играй..»)
Нас встречает о. Иван.

— Дилижанс ушел, — говорит он, — но сейчас отходит линейка.

Действительно, около духана стоит восьмиместная линейка, набитая пассажирами. Мне отведено довольно удобное место рядом с нарядным высоким горцем. Это лесной объездчик. На нем высокие сапоги. Пояс и грудь в патронах. Костюм обшит ярко-зеленым кантом. В руках винтовка.

Я прощаюсь с Филиппом и о. Иваном.

О. Иван энергично жмет руку. Прощаться с ним не грустно, как с о. Сергием и о. Вениамином. Он стоит такой бодрый, крепкий и так хорошо улыбается белыми зубами.

Ждем несколько минут кучера. Наконец, он появляется из духана. Пьян совершенно! Блаженная улыбка с мокрых губ разливается по всему, красному как кумач, лицу. Он делает нам «общий» поклон, но спотыкается и с чьей-то помощью взбирается на козлы.

Едва я успел сесть, как дикий крик на козлах оглушил меня. Лошади рванулись и мы, как бешеные, поскакали по дороге.

Мелькнуло лицо о. Ивана, Филипп без шапки, духаны. Черные, загорелые лица незнакомых людей. Кусты, камни, деревья… Мы летели так минут десять, пока не выехали на обычное, узкое шоссе. Всю дорогу наша линейка почему-то упорно стремилась к канаве. И пассажиры не раз готовы были спасаться бегством.

Мой сосед-объездчик, несмотря на свой свирепый и воинственный вид, оказался добродушнейшим и неумолкаемым собеседником, которого, впрочем, я понимал с большим трудом.

Еще перед нашим отъездом из Цебельды о. Иван рассказал мне его биографию.

Он — туземец. Служил стражником. Прославился необычайной ловкостью в поимке воров. Куда бы ни угнали скотину, хоть за перевал, хоть в Сухум — он обязательно находил ее. Кончилось тем, что ему пригрозили: если не перестанешь мешать ворам — убьют. Тогда он ушел из стражников, поступил в объездчики.

— Ваше благородие, — начал он со мной разговор, — вис перевала?..

— Нет, я до перевала не дошел. На Брамбские горы ходил… к монахам…

Горец одобрительно закивал головой и весь засиял от удовольствия, что я его понял, и он меня понял.

— Монах… Брамба… Знаем, как же!.. Сам — Москва?

— Да, из Москвы.

— Холедно там?

— Зимой холодно. Север!

— Да, да!..- опять засиял он от удовольствия, — холедно, север… а дальше?

— Не понимаю… то есть, как дальше?

— Дальше… еще холедно… Там! — показал он в пространство.

— Еще севернее, — наконец понял я, — там еще холодней…

— А еще дальше? — все больше и больше улыбаясь, допытывался он.

— Ну, еще дальше — еще холодней. А там лед.

— Лед?.. А!.. И холедно и все лед!.. Лед!.. Он был почему-то в полном восхищении. А когда я объяснил ему, что на самом севере даже жить нельзя, он начал хохотать и все повторял:

— Лед… лед… И никому нельзя… Север! А потом спросил:

— Чей лед? Руски лед?..

Подъезжаем к Сухуму. Начинаются дачи и ровные, покрытые густой белой пылью, стены живой изгороди. Горец говорит:

— Баби купаются.

Улыбаясь и щурясь от солнца, показывает головой на море.

Все пассажиры, мужчины и женщины, поворачиваются посмотреть купающихся.

Шоссе идет по самому берегу. Колеса почти задевают яркие, разноцветные пятна сброшенных платьев.

У самой воды, у сверкающей нити прибоя стоят раздетые женщины и, смеясь, перекликаются с теми, которые в воде.

И было что-то золотисто-прозрачное, смеющееся и покоряющее и в этих набегающих волнах и в свободной, широкой дали, и в вызывающей близости нагого тела.

Загорелые плечи, спины и ноги блестели прозрачными каплями морской воды, и казались неразрывной частью и моря, и солнца, и ласкающего влажного ветра…

Наша линейка давно уже пронеслась мимо, а горец все еще нагибался вперед, щурился, улыбался и старался разглядеть что-то.

И невольно вспомнились мне слова о. Вениамина: соберемся в монастырь, дорога дальняя, миром идем, чего там ни наслушаешься, чего ни насмотришься.

Вот он мир блеснул нам в глаза, залитый солнечным светом, дразнящий и покоряющий своей красотой. Быть может, ни в чем с такой полнотой не воплощающейся, как в смехе и наготе женщины.

Может ли не прийти больным, разбитым, смущенным назад, на вершину пустынной горы о. Вениамин, услышав «по дороге в монастырь» этот греховный, сладостный смех, увидя перед собой сверкающее, бесстыдно-обнаженное женское тело? Не будет ли он долгие месяцы бороться с искушением, с неотступными образами, которые будут преследовать его и на молитве, и на работе, и днем, и ночью. Не подымится ли в нем томительно-страстная и, как он будет думать, беспричинная тоска о жизни шумной, исполненной наслажденья и блеска?.. О. Никифор скажет:

— Бесы идут… Они идут!.. Помози Господи.. пощади создание Свое!..

И по-своему, для себя, будет прав.

Но кто пересилит: о. Никифор или женский смех и страстный шепот, зовущий куда-то и это, врезавшееся в память обвеянное морем, загорелое, сильное, нагое тело?..

Я вспомнил, как прощался с пустынниками на горах, И чувство свое, что одна жизнь кончилась, наступает другая… Да, пустыня осталась там! Прекрасная, великая, сосредоточенная в своем напряженном порыве к Богу. Мир начался здесь. Тоже прекрасный, ослепительный, как море, залитое солнцем, бесконечно любимый, несмотря на все ужасы, грехи и соблазны».

И невольно хотелось сказать словами псалма:

— Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду!..
___________________
Валентин Свенцицкий
Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских гор, (изд.1915 год)
http://lib.pravmir.ru/library/book/133 953465f4-5ab3-481a-891e-b09246c1c95c

© Copyright: Должник 2, 2012.

Другие статьи в литературном дневнике:

  • 30.01.2012. к Теме Рильке, Хайдеггера и русской Поэзии
  • 22.01.2012. Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду!..
  • 11.01.2012. честь иконы Божией Матери Выдропусская-Одигитрия
  • 10.01.2012. Московская духовная академия и Русский раскол
  • 09.01.2012. ***
  • 08.01.2012. В ночь на Рождество
  • 03.01.2012. София- замечательна память долгая. Но..
  • 02.01.2012. А в алтаре перед жертвенником

Авторы Произведения Рецензии Поиск Кабинет Ваша страница О портале Стихи.ру Проза.ру

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *